Infrastruktur


Samarkand2015 - en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika/Smedjebacken.  

Under hösten 2015 fördes diskussioner om hur man tillsammans och på bästa sätt kan pådriva infrastrukturfrågor som berör regionen. Istället för att olika intressenter ska driva frågorna var för sig enades Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Hitachi Energy (dåvarande ABB) och Ovako om att Samarkand2015 ska vara en samlande kraft och ett forum.

Några av de frågor som man arbetar med är:
Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle
Att förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods
Att arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet

Bergslagspendelns intressegrupp - BIG

Bergslagspendeln har en viktig funktion för att koppla samman stråket Ludvika – Västerås – Stockholm. Berörda kommuner, regioner och de större företagen i området har därför bildat Bergslagspendelns Intressegrupp, BIG. Syftet är att påverka berörda myndigheter att ta fram de åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att utveckla järnvägsstråket hela vägen till Stockholm.
Bergslagspendelns betydelse för den regionala utvecklingen visas av att det för att utveckla den har avsatts 120 miljoner kr. i Västmanlands länsplan för att förlänga mötesspåret i Brattheden till Ramnäs. Berörda kommuner i Västmanland och Dalarna har därutöver tillsammans avsatt 20 miljoner kronor för ändamålet. Läs mer här.