Arbetsgrupper

En viktig del av Samarkand2015:s arbete sker i arbetsgrupper. Samarkand driver idag sju arbetsgrupper inom olika fokusfrågor efter samarkandkretsens prioriteringar.

Samverkan mellan olika parter inom regionen är en förutsättning för att klara framtidens utvecklingsfrågor. Nätverksarbete är ett starkt verktyg för att åstadkomma utveckling och förändring. Delaktighet och aktivitet av många aktörer krävs för att ett nätverk ska bli framgångsrikt.

Boende- och infrastrukturfrågor

Samarkand är en samordnade kraft, ett forum och pådrivare för infrastruktur-frågor i Ludvika och Smedjebacken. Gruppen arbetar med frågor som berör järnväg, väg-transporter och bostäder. Några aktuella frågor är:
- Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
- Förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på rv 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
- En fungerande gemensam boendemarknad och ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

Arbetsgruppen består av representanter från:
LudvikaHem
Hitachi Energy
Bärkehus,
SEAB
Smedjebackens Kommun
Engelbrektoffice
Svensk Fastighetsförmedling
Ovako
Trafikverket
Handelsbanken
Ludvika kommun
VB Energi
Kontaktperson:
Lars Lindblom,  Samarkand2015

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om företag och organisationers ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.  I nätverket för  "Hållbarhet" delar vi med oss av aktuella frågor,  goda exempel och skapar möjlighet för konkreta projekt. 
Ett mål är att få med fler små- och medelstora företag i detta arbete. 

Hållbarhet är ett ledord för Samarkands samtliga arbetsområden. 

Arbetsgruppen består av: 

VBU
Hitachi Energy
Spendrups
Samhall 
VB Energi
Seab
Visit Dalarna
Unika Ludvika
WBAB
Ludvikahem
Ludvika kommun
Afry
Kontaktperson: 
Lars Lindblom, Samarkand2015


Ungdomsfrågor

Samarkandkretsen har lyft fram ungdomar som en viktig del i kommunens utveckling och Ungdomsgruppen är ett led i detta arbete.

Följande områden har identifierats som prioriterade när det gäller ungdomsfrågor:

- Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott
- Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet”
- Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning
- Droger/ohälsa – ANT aktiviteter. 

Arbetsgruppen består av representanter från:
Ludvika Kommun
Smedjebackens Kommun
Hitachi Energy
Hitachi Gymnasiet
FBR Regionen 
VBU
Högskolan Dalarna
Svenska kyrkan
Spendrups
Kontaktperson: 
Lars Lindblom, Samarkand2015

Media- och kommunikationsfrågor

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och för att hjälpa varandra att sprida information. Man arbetar strategiskt, medvetet och samordnat med kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, mediabevakning, omvärldsbevakning och hantering av statistik.
Gruppen vill lyfta värdet av att organisationer, och även kommunerna, satsar på välfungerande kommunikation.

Arbetsgruppen består av:
Spendrups
VB Energi
Visit Dalarna
Hitachi Energy
Ludvika Kommun
Smedjebacken Kommun
WBAB
Dalarna Science Park
Unika Ludvika
LudvikaHem
SEAB
Meken
Kontaktperson:
Petra Holmlund, Samarkand2015


HR-nätverket

Samarkands HR-nätverk hanterar hela HR-kedjan  och  är också ett nätverk för kompetens- och informationsutbyte mellan medverkande företag och organinsationer.
 
Nätverkets arbetssätt är lösningsfokuserat, prestigelöst och med hög integritet. 

Målet är att HR-nätverket skall vara ett värdefullt stöd till respektive HR-funktion. 

Medverkande i HR-nätverket:
Smedjebackens Kommun
Hitachi Energy
Ludvika kommun
Anette Patten, Ludvika Kommun
Region Dalarna
Spendrups Bryggeri
VBU
Ovako
Kontaktpersoner:
Janna Johansson-Pereira, Samarkand
Lars Lindblom, Samarkand2015

Digitalisering

Syftet med Digigruppen är bland annat att arbeta för; nya affärer i samverkan och/eller partnerskap, digitaliseringens effekter mellan offentlig och privat sektor, utveckla skolan samt dra nytta av lokala kompetenser.
Samarkand2015 arbetar exempelvis med ett programmeringsprojekt riktat mot skolorna i Ludvika och Smedjebacken där pedagoger får utbildning i programmering, för att vidare implementera kunskapen i elevernas utbildning.  Läs mer om Diginätverket

Arbetsgruppen består av: 
Sparakvittot.se
LG IT
Griddiagnoze
Hitachi Energy
VB Energi 
Deserve IT
Loxodonta
VB Elnät
Kontaktperson:
Lars Lindblom, Samarkand2015 

Innovationsgruppen

Innovationsgruppen ökar fokus på innovationsutveckling och på hur vi kan hjälpa innovatörer till marknaden.

Arbetet är även ett led i att etablera och utveckla en bred forsknings- och utvecklingsverksamhet som kan bidra till utveckling av såväl befintliga som nya företag och verksamheter.