Framtidens kompetenser


AB Samarkand2015 har som ett av sina primärområden att bistå företag och organisationer i Västerbergslagen med att hitta personer med rätt kompetens, locka dessa till området, utveckla deras kompetens och få dem att stanna kvar.

Ett par områden är speciellt tydliga i detta avseende och det är ingenjörskompetens och kompetens inom sjukvården, främst läkare och sjuksköterskor.

Dessa kompetenser söks till stor del idag från andra länder, ofta utanför Europa. När person med relevant kompetens hittas och flyttar hit så har ofta denna person en partner och barn.

En viktig uppgift är därför att hitta jobb eller annan sysselsättning till den medföljande partnern som ofta har en annan utbildning, annan yrkeserfarenhet än den som primärt efterfrågas i regionen. Att hitta en bra lösning på denna situation är viktigt då vi annars riskerar att tappa den person som rekryterats samtidigt som det är ett stort resurstapp att inte få i den medflyttande partnern på arbetsmarknaden. Som en del av detta arbete bedriver och har vi bland annat bedrivit ”Starta-eget-kurser” med bra men ändå begränsat resultat. Det är ofta en ”lång resa” att starta ett företag från ”noll”.
 

Språket är ofta en barriär, man behärskar sitt modersmål, ofta kan man engelska men saknar i de allra flesta fall kunskap i svenska. Svenskan är ett måste om personen skall få jobb i små- eller medelstora företag, inom handeln, offentlig sektor eller driva egen verksamhet.

Efter väntetid erbjuds de flesta SFI, som ger grundläggande kunskap men språkträning behövs också i annan form för att inte minst säkerställa yrkesbetingad språkutveckling. I 90 procent av inflyttande medflyttare är det kvinnor som är i behov av stöd för att hitta jobb. Praktik ger goda möjligheter till språkträning men detta bör kompletteras med andra riktade språkaktiviteter.

Gruppen nyanlända har en utmanande/svår ställning på arbetsmarknaden. Detta beroende på att den utbildning och yrkeserfarenhet man har i många fall inte motsvaras av en efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt är Dalarna ett av de län som bedöms få en av de svagaste sysselsättningsutvecklingskurvorna bland annat på grund av ett stagnerande eller minskat arbetskraftsutbud.
 

AB Samarkand2015 jobbar och har jobbat med dessa frågor med ett antal olika åtgärder för gruppen medflyttare:

  • Individplanering – alla inflyttare möter vi personligen, och därpå individuell matchning
  • Skapat en databas, för att intressenter enkelt skall kunna söka kompetens
  • Drivit projekt för att främja kvinnors företagande
  • Drivit egen språkstuga och medflyttarträffar
  • Egen informationsplattform för gruppen inflyttande
  • Utvecklat instrument för arbetspraktik där vi nu tydligare vill addera möjligheten till arbetsträning/praktik i företag som står inför ett generationsskifte som ett sätt att lättare komma igång i egen verksamhet.
  • Driver ett Högskolecentrum som möjliggör distansstudier

Gapet ökar i Dalarna


Trots att antalet arbetslösa har minskat de senaste två åren så har vi sett ett tydligt tecken på att det tar allt längre tid för våra, oftast kompetenta, medflyttare och nyanlända att få jobb överhuvudtaget. Med tanke på den kompetenstapp vi står inför att det av största vikt att vi lyckas etablera våra inflyttare från andra länder i arbetslivet. Detta kan dock förutom språkträning, kräva såväl omskolning som vidareutbildning och en tydlig och snabbare process för att validera den utbildning man har med sig från respektive hemland.

Att vi lyckas med att ordna arbete, utbildning eller annan sysselsättning är av största vikt för att vi också skall kunna behålla primärkompetensen när det gäller medflyttargruppen.

Det är också viktigt att få enskilda företag och offentlig sektor att inse det ekonomiskt fördelaktiga i att jobba med denna grupp. Det öppnar både för säkrad kompetensförsörjning, nya affärsmöjligheter, generationsskiften och samtidigt ökad köpkraft.