Tips - hållbarhetsarbet

ÅF
På ÅF försöker man att öka andelen kvinnliga medarbetare. Som ett led i detta bestämdes att man en månad under hösten bara kommer anställa kvinnor.
 
DeTech
Viktig att arbetsmiljön är bra på verkstaden. Personalen är ofta ute på jobb men när man är på plats så ska allt vara i ordning/på rätt plats och det är viktigt att det är rent.
 
 
Rolfs Kuggservice
Viktigt att ha rutiner för inköp. Rutiner är bra för både miljön och ekonomin. Inge styckesaker beställs och det kan gälla allt från toapapper till mer avancerade detaljer för produktion.
 
Kompressorteknik
Kompressorteknik arbetar bla med övervakning och underhåll av vissa typer av maskiner för bryggerinäringen. Dessa maskiner som använder högt tryckluft kan upplevas och är farliga att vara nära vid produktion. Därför arbetar Kompressorteknik för att implementera digital övervakning för en säkrare arbetsmiljö. Produktionen gynnas också då fel som kan uppstå upptäcks i ett tidigt skede.

Returverkstan
Returverkstan Ludvika är ett Socialt företag, vilket innebär att all vinst går tillbaka in i verksamheten och 
genererar anställningar.

Returverkstans främsta arbetsområden kommer att vara mottagning och försäljning av byggmaterial, renovering av exempelvis gräsklippare, fönster och större renoveringsobjekt. Integrationsprojekt kommer även att ingå i företagets verksamhet. 

ABB AB / HV Breakers 
HV Breakers ska minska energiförbrukningen med 20 % till 2020.
Arbetet sker på flera områden för att minska förbrukningen. Byte av lysrör, kartläggning av var det finns kalldrag 
är några områden.

Norconsult AB
3 D scanning minimerar resandet hos Norconsult och medför att konsultuppdragen kan genomföras ”hemma vid skrivbordet”. Upplevelsen är ändå som om man vore på plats. 
Man kan lätt se vad som modifierats jämfört med de ursprungliga ritningarna och hemma kontrollera nödvändiga mått inför nya ombyggnationer.

Spendrups AB
Spendrups har 18 personer som fått utbildning i livsmedels-säkerhet och miljö. Dessa personer utgör den grupp som gör internrevision på företaget. Revisionen görs på en avdelning som man normalt inte jobbar på. Att få en revision med ”nya ögon” resulterar i upptäckter man inte skulle uppmärksammat annars. 

Lemont AB
Från mitten av mars till mitten av maj ordnas en "biggest loser-tävling" för personalen på Lemont. Tävlingen går 
ut på att procentuellt gå ner mest i vikt.
Företaget har ett eget gym, där personalen tränar för att uppnå sina mål.

Morgårdshammar
På Morgårdshammar, som är ett ingenjörs och konsultbolag, har man är det miljötänk vid inköp. Inte så mycket mer förutom om det kommer krav fån kunderna som måste uppfyllas.

Industrikompaniet/Qlockwork
Behovet av ny kunskap är stort i regionen. Företagen bjuder över varandra för att få in rätt kompetenser. Behov av bla CNC-operatörer är stort. Företagen måste bli bättre på att vidareutbilda sin personal.
Detta är en fråga vi på Samarkand alltid arbetar med. Hur kan vi stötta företagen för att få eller utveckla personalen? Hur kan vi stötta för att få till en ”lärande” organisation?

Adecco
Adecco ser samma problem som Industrikompaniet/Qlockwork, dom är ju i samma bransch.

Högskolan Dalarna/KTP
På Högskolan Dalarna finns KTP, Knowledge Transfer Partnerships – hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Ett ev alternativ där företagen anställer en nyutexaminerad ingenjör och får samtidigt tillgång till den kunskap som finns på Högskolan. Ett bra sätt att tillföra ny kunskap i företaget.

Leif Pettersson, Ludvika kommun
Stäng av all apparatur som står på "stand by". Du gör det enkelt genom att byta till sladdosor med en strömbrytare. Minskar elförbrukningen och minskar risken för brand.

Ha alltid förbättringsarbetet igång!

Bergslagskyl 
Vid besöket på Bergslagskyl i Dalarna AB så frågade jag om lite spartips.
- Har du en luftvärmepump? Gör 
service på den en gång per år! 
- En gång om året är det bra om du 
drar fram kyl och frys för att 
dammsuga baksidan.

Dala Eloktrolindningar
Dala Elektrolindningar har installerat 200kvm solfångare på taket. Med en  flispanna som komplement så förser Dala Elektrolindningar flera företag i sin närhet med värme.
Tips:
Att koppla kopressorer mm till lysknappen spar pengar.
Allt stängs av när siste person för dagen, släcker lyset. 

MVUSAB
Det är viktigt att medarbetarna trivs. Medarbetarsamtal, gym och gemensamma aktiviteter är viktigt.
När det gäller beställningar så försöker man samordna dessa för att minimera antalet transporter. Inga halvfulla bilar. 

Findity AB
Sparakvittot är en konsument-tjänst framtagen av Findity där privat-personer kan få sina kvitton digitalt istället för på papper. Allt för en bättre miljö samt möjligheter till direkt kommunikation med kunder som behöver nås när t ex felaktiga produkter skall återkallas. För företagen finns tjänsten Companyexpense för reseräkningar. 

LG IT AB
LG IT tar hand om all gammal utrustning för sortering när företag köper ny. Detta innebär färre turer till återvinnings-stationer då LG IT åker med fullastade bilar.
När en server installerades i källare så sattes det in en värmeväxlare i stället för ett kylaggregat. På så sätt kan källaren värmas av servern i stället för att det bara går energi, till kyla i serverrummet.

Länkar

Projektet finansieras av:

Returverkstan Ludvika är ett Socialt företag, vilket innebär att all vinst går tillbaka in i verksamheten och genererar anställningar.