Vår basverksamhet


AB Samarkand2015 
- för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen.


Bolagets huvud­uppdrag är att öka regionens attraktionskraft genom att arbeta med områdena nedan.

För att attrahera och behålla rätt kompetens i regionen krävs inte bara en attraktiv arbetsmarknad. Möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och en livsmiljö som tilltalar hela familjen är också viktiga delar.

Samarkand driver ett antal arbets-grupper och utveck­lingsprojekt där man genom samverkan kan åstadkomma utveckling och förändring i regionen.
 

High Voltage Valley, HVV, bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var 
AB Samarkand2015 i samarbete med Hitachi Energy (dåvarande ABB), STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. High Voltage Valley är sedan 2014 en ordinarie del av AB Samarkand2015:s verksamhet.

HVV, är ett kluster där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

Samarbetet sker genom gemensamma forskningsprojekt, utveckling av innovationer och nya företag och genom utveckling av befintliga leverantörer till elkraftsbranschen.

Rekrytering av arbetskraft är en nyckelfråga för företag, myndigheter och organisationer i regionen.

Vi arbetar för att medlemmarna ska öka sina förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla de kompetenser de behöver till sina verksamheter. Vi gör det genom att erbjuda bland annat omlokaliseringsservice, medflyttar-service, inflyttarnätverk, HR­-träffar och rekryteringsmässor. Samarkand driver även ett högskolecentrum med cirka 300 inskrivna elever.

Samarkand är en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika och Smedjebacken. Vi fungerar som en pådrivare i frågor som berör bredbandsutbyggnad,  järnvägstrafik, vägtransporter och bostäder.
Några aktuella saker är att:
- utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
- förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
- arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

För att få flera olika sorters arbetsplatser i regionen behöver vi bredda arbetsmarknaden.

 Samarkand är ett forum för samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. Vi jobbar med frågan bland annat genom entreprenörs- och starta eget-utbildningar, kontakt med entreprenörer, support till företagens affärsutvecklingsprocesser och utveck­ling av sociala företag.
 

För alla våra arbetsområden är hållbarhet ett ledord. Vi har valt att utgå från de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att visa att vi lever upp till vår vision ”För ett attraktivt, hållbart och innovativt Västerbergslagen”.

Vi arbetar för att företag och organisationer i Västerbergslagen skall ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. För oss handlar det om  att bidra till ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Rätt agerat ger hållbarhetsarbetet företagen såväl bättre konkurrenskraft som möjlighet att skapa nya affärsrelationer och bidrar till att nya hållbara produkter och tjänster utvecklas och når marknaden.