Samarkand kartlägger kompetensbehov bland företag, kommuner och landsting

(Från nyhetsarkiv 2018)
Ludvika och Smedjebacken är i en period av tillväxt och högkonjunktur. Tillsammans med de stora pensionsavgångarna är efterfrågan på kompetens stor. För att få en klar bild av läget och vilka satsningar som behövs inom kompetensförsörjning genomför Samarkand2015 en inventering av kompetensbehov bland medlemsföretagen.

I flera år har företagen haft problem att rekrytera ingenjörer, lärare och vårdpersonal. Den nu starka tillväxten inom industrin, där cirka 35 procent av de som arbetar i vår region är sysselsatta, har gjort att bristen på kompetens inom många yrkesområden är akut. Det handlar om maskinarbetare, svetsare mekaniker med flera. Det behövs en klarare och mer specifik bild av de närmaste årens kompetensbehov.
 
Samarkands grunduppdrag, som är formulerat av ägarna; Ludvika och Smedjebackens kommun, ABB, Ovako och Landstinget, är att ha ett samordningsansvar för kompetensförsörjningen i den här regionen för våra ägare och 35 medlemsföretag.
Under de 15 år som Samarkand funnits har behovet av kompetens växlat. Ibland har det handlat om att hjälpa till att hitta kompetens och ibland har det handlat om att hjälpa företagen vid omställningsbehov för personal. Samarkand arbetar på olika sätt för att bidra till att företagen hittar rätt kompetens, bland annat genom att delta i mässor både nationellt och internationellt, individuella matchnings- och omställningsuppdrag samt utbildningssamordning. Samarkand har en god kontakt med många företag och arbetsgivare i regionen och därtill ett gott samarbete med näringslivsenheterna i både Smedjebacken och Ludvika.
 
Samarkand arbetar också för att stödja igångsättande av sociala företag och att kontinuerligt kunna ge olika stödinsatser till de befintliga sociala företagen. De sociala företagen är ett sätt att inkludera fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt så signalerar Arbetsförmedlingens såväl som Arbetsmarknadsenheten att det finns en grupp som har svårt att få arbete, där de nyanlända utgör en stor del. Samarkand gör därför en omfattande kartläggning av kompetensbehovet hos företagen och arbetsgivarna i regionen. Kartläggningen tar utgångspunkt i företagens aktuella kompetensbehov men även utifrån ett lite längre perspektiv.
 
Syftet är att ta fram en nulägesbild för kompetensförsörjningsbehovet samt en tvåårsprognos för att i nästa steg bli bättre på att möta och matcha behovet av personal, men även att bidra till att andelen kvinnor ökar i produktionen och att fler nyanlända kommer i arbete.
 
Målet är att få en klar analys av hur och var de största kompetensbehoven finns och en definition av vilka branscher som ska prioriteras i matchningsinsatserna.  Ett nästa steg är att identifiera de utbildnings och matchningsinsatser som behöver genomföras för att bidra till att behovet av kompetens tillgodoses och att personer som idag är arbetslösa bättre kan matchas mot de lediga jobben genom exempelvis utbildning, arbetsträning och coachningsinsatser till företagen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter