Långsiktiga satsningar gör att Västerbergslagen kan stå starkare i ett Sverige med ökande kompetensbrist
 

(Nyhetsarkiv 2018)
Att kompetensbrist är ett nationellt problem råder det enighet om mellan Teknikföretagen och Manpowergroup. Däremot finns olika åsikter om huruvida åtgärder för kompetensförsörjningen är tillräckliga i landet.
I Västerbergslagen finns föredömliga samarbeten och nätverk mellan och inom skola, offentlig sektor industri och övrigt näringsliv. Samarkand2015 fungerar som spindel i nätet och har tydligt fokus på att identifiera dagens och morgondagens kompetensbehov i regionen och inom Samarkand2015 pågår arbete på bred front för att bidra till att säkerställa regionens framtida kompetenser.   


Sveriges befolkning växer i rask takt. 2017 passerade vi tio miljoner invånare och nu beräknas folkmängden öka snabbt. Om tio år är vi ytterligare en miljon, enligt befolkningsprognos som SCB:s statistiker tagit fram. Befolkningsökningen beror på tre faktorer; invandring, att det föds fler än det dör samt att livslängden ökar. 
 
Från flera håll larmas det samtidigt om kompetensbrist i landet. En undersökning som Manpowergroup gjort visar att kompetensbristen i hela Sverige är rekordhög. Hela fyra av tio företag har i dag svårt att hitta rätt kompetens. Svårast har storföretag inom industrin skriver Manpowergroups vd Lars Forseth som i en debattartikel i NyTeknik uttrycker att industrin måste ta ansvar för att lösa sin kompetensbrist.
Att kompetensbristen är industrins viktigaste fråga håller Ulf Lindberg på Teknikföretagen med om, men inte att industrin inte tar detta på allvar. Istället belyser Lindberg, i en replik till debattartikeln, en rad satsningar som görs för kompetensförsörjning, både långsiktigt och för att lösa dagens kompetensbrist.   
 
Även i vår region är rekrytering av framtida arbetskraft en nyckelfråga för såväl företag som offentlig verksamhet. Kompetens är en förutsättning för utveckling och kompetensförsörjning har varit och kommer även i framtiden att vara en fokusfråga för både industri och offentlig förvaltning. Framsynthet hos regionens industri ledde till att Samarkand2015 stiftades 2002, med syfte att utveckla regionen genom att långsiktigt trygga tillgången på arbetskraft inom näringsliv och förvaltning i Västerbergslagen. En viktig del i detta är att identifiera regionens specifika behov.
 
Omvärldsbilden visar att vi inom personal- och kompetensförsörjning kommer att stå inför ännu större utmaningar genom att pensionsavgångarna ökar samtidigt som vi ser en fortsatt jobbtillväxt i regionen. Främst handlar det om jobb inom just industrin, vilket diskuteras i debattartiklarna i NyTeknik, men även vård- skola och omsorg har stora utmaningar inom kompetensförsörjning.
 


Enligt senast tillgängliga siffror så arbetar närmare 35 procent av de sysselsatta i Ludvika i industri och motsvarande siffra för Smedjebacken cirka 30 procent.

(Klicka för att se större bild)

Ett av Samarkands2015:s uppdrag från ägarföretag och medlemmar är att arbeta för att hitta, locka hit, behålla och utveckla den kompetens som är nödvändig för regionen - en av de viktigaste frågorna för Västerbergslagens framtid!
 
Inom Samarkand2015 pågår därför arbete på bred front för att bidra till att säkerställa regionens framtida kompetens. För närvarande görs en omfattande kompetensbehovsinventering bland arbetsgivare i regionen. Målet är att få en klarare och aktuell analys av hur och var de största kompetensbehoven finns och en definition av vilka branscher som ska prioriteras i matchningsinsatserna. Ett nästa steg är att identifiera de utbildnings- och matchningsinsatser som behöver genomföras för att bidra till att behovet av kompetens tillgodoses och att personer som idag är arbetslösa bättre kan matchas mot de lediga jobben genom exempelvis utbildning, arbetsträning och coachningsinsatser till företagen.
 
För att locka hit kompetens deltar Samarkand2015 i rekryteringsmässor både i Sverige och utomlands och samarbetar även med regionala, nationella och internationella aktörer för kompetensförsörjning för att få rätt arbetskraft till företagen i regionen.
 
Samarkand2015 ger även stöd till arbetsgivare och arbetstagare vid rekryteringar. Detta görs bland annat i en avdelning för medflyttarservice där medflyttande partners till personal som rekryterats till regionen får hjälp och stöd i frågor som rör exempelvis språkundervisning och framtida sysselsättning såväl som livet utanför jobbet. Högsta prioritet är att hitta jobb till medflyttande partner, men erfarenheten visar att även det praktiska i livet har stor betydelse när det gäller att komma till rätta på en ny bostadsort. Vardagsfrågor som till exempel boende, skola och fritid är saker som måste fungera, och de kan vara en ingång till de sociala nätverken som gör att man trivs på en ort.
 
En del av den långsiktiga kompetensförsörjningen handlar om att koppla samman skola och arbetsliv. I en av Samarkand2015:s arbetsgrupper ”Ungdomsgruppen” samlas skolchefer, rektorer, tjänstemän och politiker samt näringslivsrepresentanter och andra som är intresserade av skolans värld. I gruppen lyfter man gemensamt vikten av en väl fungerande skola. En av de absolut viktigaste aspekterna när det kommer till att locka kompetens till regionen är att det finns en bra skola. En bra skola och ett väl fungerande samarbete med arbetslivet ger också barn och ungdomar möjlighet att göra väl underbyggda val av utbildning och jobb i framtiden.
 
Samarkand2015 arbetar med att stötta skolan på bred front, bland annat genom att vi:

  • Är med i satsningen Arbetsmarknadskunskap
  • Driver populära utbildningar i programmering för pedagoger i Ludvika och Smedjebacken.
  • Har programmeringsutrustning för pedagoger att arbeta med i klassrummen.
  • Stöttar Mattecentrum som hjälper elever med matte en gång i veckan på Samarkand.
  • Är involverade i Skolverkets stora utbildningspaket skola-arbetsliv i Smedjebacken.
  • Sitter med i styrgrupper för Makespace och för Teknikcollege som kvalitetscertifierar VBU’s utbildningar inom teknik och industri.
  • Sitter med i VBU:s programråd.

 
Samarkand2015 har även ett Högskolecentrum (eller lärcentrum) som underlättar distansstudier. På Högskolcentrum finns lokaler, grupprum, datorer headset och webkameror. I dagsläget är 250 elever inskriva på Högskolecentrum, och det genomförs cirka 600 tentamen årligen. I dagsläget är även en tvåårig YH utbildning till Elkraftingenjör förlagd till Samarkand2015. Elkraftingenjör är ett av de bristyrken vi har i Ludvika och Smedjebacken, och tidigare elever har alla fått jobb efter utbildningen.
 
Samarkand2015 tar på största allvar den nationella situationen med kompetensbehov, men med det goda regionala samarbetet mellan aktörer inom jobb och skola samt med den medvetenhet som finns kring behov av satsningar på framtida kompetensförsörjning är Västerbergslagen en stark region. Med Samarkand2015:s insatser är vi bra rustade i arbetet att identifiera och möta de kompetensbehov som vi ser idag och i framtiden.
 
 
 
 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter