Från Nederländerna till Ludvika – en enkel resa via Samarkand

Den 7 januari tog Laura och Bram det stora steget och flyttade till Ludvika. Första natten tillbringade de på ett hotell, men redan nästa dag hade de nycklarna till sin alldeles egna lägenhet. De är djupt tacksamma för all den hjälp de fått från Samarkands inflyttarservice – från att hitta bostad till att snabbt integrera sig i samhället.
(English version below)

Laura och Bram kommer från staden Bussum i Nederländerna. De hade länge funderat på att flytta från sitt hemland. Initialt hade de övervägt platser som Japan eller USA för sina framtida äventyr. Men under den isolering som präglade pandemin, då de inte tilläts hälsa på sina släktingar och vänner, insåg de att avståndet från sina nära och kära skulle vara för långt att överbrygga. Därför började de se sig om efter någon lämplig plats i Europa.

Liksom många andra Nederländare som är nyfikna på att utforska nya möjligheter i andra länder besökte de den stora emigrationsmässan i Houten, i april 2023. På mässan landade de så småningom i Dalarnas monter, där Samarkand tillsammans med Region Dalarna, Ludvika kommun och expansiva Hitachi Energy välkomnade dem. Laura och Bram hade ett långt samtal med en av Hitachis representanter och fick veta att Bram, som är ingenjör, har fina karriärmöjligheter i Ludvika. Även Laura som precis var på väg att ta sin examen inom barnomsorg och socialt arbete fick veta att det finns goda chanser att hitta jobb i och med den pågående expansionen i Ludvika och Smedjebacken. När de dessutom fick veta att Samarkands inflyttarservice finns till hands kände de sig trygga med att Ludvika-Smedjebacken är bra platser att flytta till. Samarkands inflyttarservice kan bistå med praktiska saker såsom att hitta bostad, hjälp med bankkontakter, språkkurser och med hjälp att hitta sysselsättning till medföljande partner till dem som rekryterats av något av Samarkands ägar- eller medlemsföretag.   


Mindre än ett år senare har de nu blivit Ludvikabor och de förklarar att allt kring flytten gått förvånansvärt smidigt. Inte bara det faktum att de inom ett dygn fick tillträde till sitt nya boende har gjort deras övergång smidig.

Genom Samarkands olika evenemang, såsom Fika & Chat-kvällar och informationsträffar för nyinflyttade har Laura och Bram redan skapat ett starkt socialt nätverk. Dessa aktiviteter har gett dem möjlighet att träffa andra som precis som dem har valt Ludvika som sitt nya hem.

  - Vi är så otroligt tacksamma för all hjälp vi fått av Åsa på Samarkands Inflyttarservice. Det hade tagit oss jättelång tid att ta reda på allt vi behövde och att veta vart vi skulle vända oss för allt. Att det skulle vara så här enkelt att flytta till ett helt nytt land trodde vi verkligen inte, säger Laura.

Bram började sitt nya jobb på Hitachi Energy bara några dagar efter att de anlänt till Ludvika och Laura ser sig om efter ett jobb, men vet inte riktigt vad hon vill göra. Hon funderar på om hon kanske vill ha ett deltidsjobb till att börja med och deltar nu i Samarkands språkkurs för att snabbare lära sig svenska, vilket hon räknar med är ett krav inom de flesta jobb hon är aktuell för. Vidare ska hon på informationsmöte i föreningen Odla Po-Ängen där hon säkert också fått många nya vänner. Förutom allt detta har både Laura och Bram fullt upp med andra bestyr, nämligen bröllopsbestyr. I juni ska de gifta sig. Bröllopet ska hållas i deras hemstad i Nederländerna för att alla släktingar och vänner ska ha enklare att delta.

- Tyvärr missar vi den svenska midsommaren, men den får vi uppleva många kommande år, säger Bram.

Välkomna till Ludvika, Laura och Bram – vi är glada över att ha er hos oss!
 

From the Netherlands to Ludvika - Via Samarkand

 On January 7th, Laura and Bram took the big leap and moved to Ludvika. The first night, they spent in a hotel, but the next day, they had the keys to their very own apartment. They are deeply grateful for all the help they've received from Samarkand's relocation service – from finding housing to quickly integrating into the community.

Laura and Bram comes from the city of Bussum in the Netherlands. For a while they had thought of moving to another country. Initially, they had considered places like Japan or the USA for their future adventures. However, during the isolation that characterized the pandemic, when they were not allowed to visit their relatives and friends, they realized that the distance from their loved ones would be too vast to bridge. Therefore, they began looking for a suitable place in Europe.

Like many other Dutch people, curious of exploring new opportunities in other countries, they visited the large emigration fair in Houten in April 2023. Eventually, they landed at the Dalarna booth, where Samarkand, together with Region Dalarna, Ludvika Municipality, and the expanding Hitachi Energy, welcomed them. Laura and Bram had a lengthy conversation with one of Hitachi's representatives and learned that Bram, an engineer, has excellent career opportunities in Ludvika. Laura, who was about to get a degree in childcare and social work, also learned that there are good chances of finding a job due to the ongoing expansion in Ludvika and Smedjebacken. When they also found out about Samarkand's relocation service, they felt secure that Ludvika-Smedjebacken are good places to move to. Samarkand's relocation service can assist with practical matters such as finding housing, help with banking contacts, language courses, and assistance in finding employment for accompanying partners of those recruited by any of Samarkand's owner or member companies.Less than a year later, they have now become residents of Ludvika, and they declare that everything about the move has been surprisingly easy. Not only the fact that they gained access to their new accommodation within a day has made their transition smooth. Through Samarkand's various events, such as “Fika & Chat evenings” and information sessions for newcomers, Laura and Bram have already built a social network. These activities have allowed them to meet others who, just like them, have chosen Ludvika as their new home.

"We are incredibly grateful for all the help we have received from Åsa at Samarkand's Relocation Service. It would have taken us a very long time to figure out everything we needed and where to turn for everything. We really didn't expect it to be this easy to move to a completely new country," says Laura.

Bram started his new job at Hitachi Energy just a few days after they arrived in Ludvika, and Laura is looking for a job but is not sure what she wants to do yet. She considers starting with a part-time job and is currently participating in Samarkand's language course to learn Swedish faster, which she expects is a requirement for most of the jobs she is interested in. The next thing on her agenda is attending a meeting at the Odla Po-Ängen association, where she will surely also make many new friends. In addition to all this, both Laura and Bram are busy with other matters, namely wedding preparations. They are getting married in June, and the wedding will be held in their hometown in the Netherlands so that all relatives and friends can easily participate.

"Unfortunately, we will miss the Swedish midsummer, but we will experience it many years to come," says Bram.

Welcome to Ludvika, Laura and Bram – we are delighted to have you with us!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter